Flash, ActionScript, FlashPlayer, Flex Release History

Saturday, November 21, 2009

Танд энэ өдрийн мэнд хүргье. Өмнө нь ActionScript тухай оруулж байсан одоо харин дэлгэрүүлж үзэцгээе.

FLEX бол FLASH дээр суурилсан - Түүхэн он дараалал

1996-04-10: FutureSplash Animator FutureSplash Animator Flash-ийн анхны хувилбар нь үндсэн засах хэрэгсэл болон timeline гарч байсан.

1996-11 сар: Macromedia Flash 1: FutureSplash Animator-н дараагийн хувилбарыг гаргаж ирсэн.

1997-07 сар: Macromedia Flash 2: Flash Player 2 болон object library нэмэгдэж өгсөн.


1998-05-31: Macromedia Flash 3: Flash Player 3 болон movieclip, JavaScript plugin нэмэгдэж өгсөн.

1999-06-15: Macromedia Flash 4: Flash Player 4 болон дотоод хувьсагч ашиглах, input field, ActionScript, MP3-ийг дэмжих болсон.

2000-08-24: Macromedia Flash 5: Flash Player 5 болон ActionScript 1.0 (ECMAScript, JavaScript-н бүтцийг ашигласан) XML-г дэмжих, SmartClips (component байдлаар хэрэглэгддэг), динамик текстэд HTML нэмдэг болсон.

2002-03-15: Macromedia Flash MX Flash 6: Flash Player 6 болон video codec, unicode, UI (User Interface) components, ActionScript vector-р API(Application Program Interface) зурах болсон. Мөн Flash Communication Server MX нь Flash MX хувилбарыг олон хэрэглэгч нэгэн зэрэг хандах боломжтой болгосон.

2003-09-09: Macromedia Flash MX 2004 Flash 7: Flash player 7, ActionScript 2.0 OOP-г дэмжих болсон, JSAPI (Java Speech Application Programming Interface) өргөтгөсөн, timeline effect бий болсон. Media Playback components (MP3, FLV), Data components (DataSet, XMLConnector, WebServicesConnector, XUpdateResolver гэх мэт), data binding APIs, v2 UI components, классуудаа шинэчилсэн. Flash программ сервер-тэй харьцахад хялбар болсон.
2005-09-13: Macromedia Flash 8: Үндсэн зурийн хэрэгсэлүүд нь маш баялаг болсон. Flash player 8 гарч ирсэн. Зургийн хөдөлгөөн, фонд рендер сайчирсан. Flash Lite 1.1 - Хөдөлгөөнт үүрэн телефон болон төхөөрөмжинд зориулагдсан анхны Flash тоглуулагч юм.

2006 он: Flash 9.0/Flex 2.0: Flash технологид үсрэлт гарсан. Шинэ виртиуль машин, илүү хурдан тоглуулагч, socket холболт гэх мэт. Flash Lite 2.0 - Flash 7 Player-ийн функцууд мөн AS 2.0-ийг дэмжих болсон. Flash Lite 2.1 нь XMLsocket холболтыг дэмжин олон хэрэглэгчидтэй зэрэг харьцах болсон. (Flash Lite: developed for mobile phones and consumer electronics devices)

2007-04-16: Adobe Flash CS3 Professional Flash 9: ActionScript 3.0-г дэмжих болсон. Application-aa ActionScript рүү хөрвүүлэх боломжтой болсон. Adobe нэгдсэн сайн орчинг бий болгож чадсан.

2008-10-15: Adobe Flash CS4 Professional Flash 10: basic 3D object manipulation, allows the developer to more efficiently and quickly create animations.
2010-04 сар: Adobe Flash CS5 Professional Flash 11 codenamed "Viper": Code editor сайжирсан, a more extensible Deco tool, an authortime physics engine, Apple iPhone and iPod touch нь Flash app-дыг дэмжих болсон.

ActionScript-н түүх

2000-2003: ActionScript 1.0
Aнх Flash 4 дээр ActionScript-г ашиглах болсон. 2000 оны 9-р сард Flash 5 дээр ActionScript 1.0-г гаргасан. ActionScript нь JavaScript болон ECMA-262 (Third Edition) дээр үндэслэгдсэн энэхүү хэлийг гаргаж ирсэн. Хувьсагч зарлах, хэрэглэгчийн тодорхойлсон функц, параметер дамжуулах утга буцаах гэх мэт үйлдлыг бий болгосон. ActionScript 1.0 нь онцгой объект хэрэглэдэг тэр объектын класс нь prototype юм.

2003-2006: ActionScript 2.0
2003 оны 9-р сард Flash MX 2004 дээр ActionScript 2.0 гаргасан. Мөн Flash Player 7 гарч ирсэн.
AS 2.0 нь объект хандалтат технологи-руу нилээн дөхөж очсон. Энэ хувилбар нь ECMA (Fourth Edition) зарим зүйлтэй зөрчилдөж байсан. Мөн AS 2.0-д удамшлыг оруулж өгсөн ба мөн interface-г бий болгож чадсан гэвч энэ нь Java болон C++-н стандарт классуудыг ашигладаг болсон.

2006: ActionScript 3.0
2006 оны 6-р сард ActionScript 3.0-г ашиглан Adobe Flex 2.0-г (flash .NET шиг программ) гаргасан. Энэ нь Flash player 9 дээр ажиллана. ActionScript 3.0 үндсээ сайжруулсан. ActionScript 3.0 нь AS 1.0 болон AS 2.0 агуулсан. Actionscript 3.0 added limited support for hardware acceleration (DirectX, OpenGL).

Flash player-н түүх

Flash player 2 - энэ хувилбар script дэмждэг. Action gotoAndPlay, gotoAndStop, nextFrame, nextScene гэх мэт timeline-тай ажиллах удирдлагатай.

Flash player 3 - Үндсэн script-ээ өргөтгөсөн ба гадаад SWF-г оруулж ирдэг болсон. (loadMovie)

Flash player 4 - Aхны хувилбарын бүх script-г implementation хийсэн. for loops, conditionals, variables үндсэн үйлдлүүдийг нэвтрүүлсэн.

Flash player 5 - procedural programming болон object-oriented programming - г зөвшөөрдөг болсон.

Flash player 6 - Event handling model нэмэгдсэн. Switch удирдлагыг дэмждэг болсон. Анхны хувилбар нь AMF, RTMP protocol-г дэмждэг + audio/video streaming.

Flash player 7 - ActionScript 2.0 нь CSS-г дэмжих болсон which ECMAScript 4 Netscapte Proposal - н классуудаас удамшссан. Гэвч ActionScript 2.0 нь cross compile to ActionScript 1.0 byte-code хийж чадна. Энэ нь Flash player 6 ажиллана.

Flash player 8 - ActionScript 1.0 болон ActionScript 2.0 - г өргөтгөсөн. APIs class болон bitmap-н удирдлага, file upload ба live filter, blur, dropshadow.

Flash player 9 (initially called 8.5) ActionScript 3.0 мөн шинэ virtual machine нэмэгдсэн. AVM2 (ActionScript Virtual Machine 2) Хурдан тоглуулагч, binary sockets, E4X XML parsing, full-screen mode, Regular Expressions нэмэгдсэн. Adob Flash Player.

Flash player 10 (initially called Astro): 3D, X, Y, Z axis, 3D drawing API, Frame-н бий болох хугацааг бууруулсан. Peer to Peer, Real Time Media Flow Protocol(RTMFP) - г дэмжих болсон.

ActionScript 3.0-с цэвэр OOP-р бичигдэх болсон.

Flex Release history

Flex 1.0 – March 2004
Flex 1.5 – October 2004
Flex 2.0 (Alpha) – October 2005
Flex 2.0 Beta 1 – February 2006
Flex 2.0 Beta 2 – March 2006
Flex 2.0 Beta 3 – May 2006
Flex 2.0 Final- June 28, 2006
Flex 2.0.1 – January 5, 2007
Flex 3.0 Beta 1 – June 11, 2007
Flex 3.0 Beta 2 – October 1, 2007
Flex 3.0 Beta 3 – December 12, 2007
Flex 3.0 – February 25, 2008
Flex 3.1 – August 15, 2008
Flex 3.2 – November 17, 2008
Flex 3.3 – March 4, 2009
Flex 3.4 - August 18, 2009 [1]
Flex 4 - 2010

0 comments:

Post a Comment

Adobe Flash

ImageHost.org

Adobe Flex

ImageHost.org

Adobe Flash Catalyst

ImageHost.org

  © Blogger templates

Back to TOP